Ban liên lạc

1.Ngô Quốc Thịnh: 0913.026.952

2.Cao Nam Hải: 0912.697.127

3.Nguyễn Thành Trì: 0913596579

4.Nguyễn Văn Khang: 0912879332

5.Trịnh Văn Xuyền: 0987818037